KOORDINACIJA NA GRADBIŠČU

Koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču se imenuje v primeru, ko dela na gradbišču opravljata dva ali več izvajalcev. Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču imenuje naročnik ali nadzornik projekta.

Izdelava varnostnega načrta

Varnostni načrt spada k projektni dokumentaciji gradnje objektov, ki ga zagotovi naročnik pred pričetkom gradnje objekta. V varnostnem načrtu je natančno prikazano časovno zaporedje vseh aktivnosti na gradbišču, iz katerega je razvidno, kdaj je potrebno biti pozoren na varnost in zdravje delavcev, še posebno ob nevarnih delih, istočasnemu opravljanju večjega števila del in večjemu številu različnih izvajalcev ter delu z nevarnimi snovmi.

Koordinator na gradbišču

Kadar na gradbišču dela izvaja oz. je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (enega ali več)

In kaj so naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta:

 • usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
 • zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
 • preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
 • zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Koordinator za varnost mora vse ukrepe, ki niso bili obdelani v varnostnem načrtu in so nujni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. Knjiga ukrepov mora biti dostopna na gradbišču.

V pomoč koordinatorjem in naročnikom pri sprejemanju odločitve o minimalni prisotnosti koordinatorja na gradbišču je Inšpektorat RS posredoval naslednje priporočilo:

Prisotnost ob pričetku:

 • pred pričetkom urejanja gradbišča
 • ob pričetku del vsakega novega delodajalca
 • ob pričetku izvajanja vseh posebno nevarnih del iz priloge 2 k uredbi

Periodično:

 • na vseh koordinacijskih sestankih
 • v odvisnosti od števila delodajalcev in delavcev na gradbišču:
 • do 5 delodajalcev ali do 50 delavcev – vsaj 1 x tedensko
 • 5 do 10 delodajalcev ali od 50 do 100 delavcev – vsaj 2x tedensko
 • več kot 10 delodajalcev ali več kot 100 delavcev – vsaj 3x tedensko

Zgoraj navedeno priporočilo je zgolj izhodišče za minimalno prisotnost koordinatorja na gradbišču. Če so potrebni pogostejši pregledi, se koordinator odloči tudi na osnovi svojih ugotovitev o nevarnostih in pomanjkljivostih na gradbišču in o upoštevanju oz. izvajanju varnostnih ukrepov.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču se imenuje v primeru,
ko dela na gradbišču opravlja en ali več izvajalcev. Koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu na gradbišču imenuje naročnik ali nadzornik projekta.

o Izdelava varnostnega načrta
Varnostni načrt spada k projektni dokumentaciji gradnje objektov,
ki ga zagotovi naročnik pred pričetkom gradnje objekta. V
varnostnem načrtu je natančno prikazano časovno zaporedje
vseh aktivnosti na gradbišču, iz katerega je razvidno, kdaj je
potrebno biti pozoren na varnost in zdravje delavcev, še posebno
ob nevarnih delih, istočasnemu opravljanju večjega števila del in
večjemu številu različnih izvajalcev ter delu z nevarnimi snovmi.
o Koordinator na gradbišču

Kadar na gradbišču dela izvaja oz. je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev,
mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (enega ali več)
In kaj so naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta;
 usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu;
 izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in
dokumentacije s spremembami na gradbišču;
 zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali
eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem
preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
 preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
 zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe,
ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Koordinator za varnost mora vse ukrepe, ki niso bili obdelani v varnostnem načrtu in so nujni za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. Knjiga ukrepov mora biti
dostopna na gradbišču.
V pomoč koordinatorjem in naročnikom pri sprejemanju odločitve o minimalni prisotnosti koordinatorja
na gradbišču je Inšpektorat RS posredoval naslednje priporočilo:
Prisotnost ob pričetku:
 pred pričetkom urejanja gradbišča
 ob pričetku del vsakega novega delodajalca
 ob pričetku izvajanja vseh posebno nevarnih del iz priloge 2 k uredbi
Periodično:
 na vseh koordinacijskih sestankih
 v odvisnosti od števila delodajalcev in delavcev na gradbišču:
 do 5 delodajalcev ali do 50 delavcev – vsaj 1 x tedensko
 5 do 10 delodajalcev ali od 50 do 100 delavcev – vsaj 2x tedensko
 več kot 10 delodajalcev ali več kot 100 delavcev – vsaj 3x tedensko
Zgoraj navedeno priporočilo je zgolj izhodišče za minimalno prisotnost koordinatorja na gradbišču. Če so
potrebni pogostejši pregledi, se koordinator odloči tudi na osnovi svojih ugotovitev o nevarnostih in
pomanjkljivostih na gradbišču in o upoštevanju oz. izvajanju varnostnih ukrepov.

Scroll to Top